THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902

1025

Nội dung tóm tắt

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09, 12/09, 14/09, 19/09, 21/09, 28/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

3.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 01/09, 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 18/09/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 03/10, 05/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

5.Môn học: Dinh Dưỡng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 02/10, 04/10, 06/10, 09/10, 11/10, 12/10, 16/10, 18/10, 19/10, 23/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

6.Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 25/10, 30/10, 01/11, 03/11, 07/11, 09/11/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

7.Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 10/10, 13/10, 17/10, 20/10, 24/10, 27/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

8.Môn học: HÓA HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 02/11, 06/11, 08/11, 10/11, 14/11, 16/11, 20/11, 27/11, 29/11/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

9.Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 07/12, 11/12, 13/12, cả ngày 18/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10.Môn học: TIN HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/11, 24/11, 28/11, 30/11, 04/12, 06/12, 08/12, 12/12, 14/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11.Môn học: PHÁP LUẬT

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 13/11, 17/11, 21/11, 23/11, 01/12, 05/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

12.Môn học:THỰC HÀNH HÓA HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 15/12, cả ngày 19/12/2017 tại Phòng P06 Khu thực hành.

13.Môn học: Vật Lý – Lý sinh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/01, 25/01, 29/01, 31/01, 02/02, 06/02, 26/02,28/02, 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 13/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

15.Môn học: Điều Dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/01, 24/01, 26/01, 30/01, 01/02, 05/02, 07/02, 27/02, 01/03, 06/03, 08/03, 12/03, 14/03, 16/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

16.Môn học: Điều Dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (Thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 20/03, 22/03, 23/03, 26/03, 28/03, 30/03, 02/04, 03/04, 05/04/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

17.Môn học: Dược Lý (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 15/03, 19/03, 21/03, 27/03, 29/03, 04/04, 06/04, 09/04, 10/04, 11/04/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

18.Môn học: Dược Lý (Thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 12/04, 13/04, 16/04, 17/04, 18/04, 19/04/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

19.Môn học: Hóa Sinh (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 26/04, 27/04, 03/05, 04/05, 10/05, 11/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

20.Môn học: Chính Trị 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/04, 24/04, 02/05, 07/05, 08/05, 09/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thi lại HKI vào ngày 14,15/05/2018 

Buổi Giờ thi Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Môn thi Số sinh viên Số phòng thi Môn thi Số sinh viên Số phòng thi
SÁNG 7h30 – 9h00 Vi sinh – Ký sinh trùng     Dinh dưỡng tiết chế    
Dược liệu 1    
9h30 – 11h00 Y đức     Hóa đại cương vô cơ    
CHIỀU 13h30 – 15h00 Sinh học di truyển     Giải phẫu sinh lý    
15h15 – 16h45       Tin học    
15h30 – 17h00 Chính trị 1          
17h00 – 18h30       Giáo dục thể chất    

Chú ý: Các em tới sớm hơn 30 phút trước giờ thi nhé!

21.Môn học: Hóa Sinh (thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/05, 18/05/2018 Phòng P06 Khu thực hành.

22.Môn học: Tiếng Anh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/05. 23/05, 24/05, 25/05, 29/05, 30/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Chuẩn đầu ra tin học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 28/05, 31/05, x, x tại Phòng P12 Khu giảng đường.

LỊCH HỌC LẠI – HỌC BỔ SUNG – KIỂM TRA BỔ SUNG

Điều dưỡng Cơ bản và cấp cứu ban đầu (Lý thuyết): cả ngày 01/06, 11/06/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Điều dưỡng Cơ bản và cấp cứu ban đầu (thực hành): cả ngày 13/06, 14/06/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

Hóa sinh (lý thuyết): cả ngày 15/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Hóa sinh (Thực hành): 

Vật lý: Cả ngày 04/06, 05/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Dược Lý (Lý thuyết): cả ngày 06/06, 07/06/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Dược Lý (Thực Hành): cả ngày 08/06 tại Phòng P05 Khu thực hành.

Pháp Luật: cả ngày 12/06 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Lịch thi HKII : Từ ngày 18/06 đến hết 22/06/2018

23. Môn học: Hóa Phân Tích: 

Thời gian học: Buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 25/06, 29/06, 05/07, 10/07, 24/07/2018 Phòng P11.

Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 06/07, 10/07, 13/07/2018 Phòng P11.

24. Môn Học: Toán xác suất thống kê y học: 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 26/06, 28/06, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07,  23/07/2018 Phòng P11.

25. Môn học: Dịch Tể:

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/07, 04/07, 06/07, 09/07, 11/07, 13/07/2018 Phòng P11.

26. Môn học: Mô phôi

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 25/09, 26/09, 27/09, 28/09; 1/10, 2/10, 04/10/2018 Phòng K1.2.

27. Môn học: Sức khỏe, nâng cao sức khỏe hành vi con người

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 9/10 , 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10/2018 Phòng K1.2.

28. Môn học: Kiểm tra Dịch Tễ

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 8/10/2018 Phòng K1.2.

29. Môn học: Giải Phẫu bệnh

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11/2018 Phòng K1.2.

30. Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 29/10; 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 12/11, 13/11, 14/11/2018 Phòng K1.2.

31. Môn học: Thực hành hóa phân tích

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 22/10, 23/10, 24/10; 1/11, 2/11/2018 Phòng TH Dược Khu Thực hành.

Kế hoạch thi học kì III Cao đẳng Chính quy K09

Kế hoạch thi học kì III Cao đẳng Chính quy K09

40. Môn học: Xét nghiệm hóa sinh 1

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 07/01,08/01,09/01,10/01, cả ngày 14/01 , sánh 15/01, sáng 16/01/2019 Phòng K1.2.

40. Môn học: Xét nghiệm hóa sinh 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 17/01 (Sáng + chiều), Sáng 18/01, 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01/2019 Phòng K1.2.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199