THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902 + 0903

4784

Nội dung tóm tắt

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902 + 0903

Thông báo tập trung:

Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng Dược chính quy BDS 0902 + 0903 tập trung tại Hội trường lớn, Lầu trệt, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 16/08 , 21/08, 28/08 , 11/09, 18/09, 25/09, 28/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09,12/09, 14/09, 19/09, 21/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

3.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 01/09, 06/09, 08/09, 13/09, 15/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

4.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 03/10, 05/10/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

5.Môn học: DƯỢC LIỆU

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 2/10, 04/10, 06/10, 09/10, 11/10, 12/10, 16/10, 18/10, 19/10, 23/10/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

6.Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 10/10, 13/10, 17/10, 20/10, 24/10, 30/10/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

7.Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 25/10, 27/10, 01/11, 03/11, 07/11, 09/11/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

8.Môn học: HÓA HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 05/10, 06/10, 09/10, 11/10, 17/10, 19/10, 25/10, 27/10, 31/10/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

9.Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 07, 11, 13, 19/12, Chiều ngày19/12/2017  tại Phòng P11 Khu giảng đường.

10.Môn học: TIN HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 22/11, 24/11, 28/11, 30/11, 04/12, 06/12, 08/12, 12/12, 14/12/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

11.Môn học: THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/12, 18/12, Chiều 18/12/2017  Phòng P06 Khu thực hành.

12.Môn học: PHÁP LUẬT

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 13/11, 17/11, 21/11, 23/11, 01/12, 05/12/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

13.Môn học:THỰC HÀNH HÓA HỌC

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 20/12, Chiều 20/12, Sáng 21/12/2017 tại Phòng P06 Khu thực hành.

14.Môn học: Vật Lý – Lý sinh

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 23/01, 25/01, 29/01, 31/01, 02/02/, 06/02, 26/02, 28/02, 02/03, 06/03, 08/03, 12/03, 14/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

15.Môn học: Thực vật dược (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 22/01, 24/01, 26/01, 30/01, 01/02, 05/02, 07/02, 01/03, 05/03, 07/03, 09/03/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

16.Môn học: Thực vật dược (Thực hành)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 13/03, 15/03, 19/03, 21/03, 23/03, 27/03, 29/03, 02/04/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

17.Môn học: Hóa Hữu cơ Phân tích (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 16/03, 20/03, 22/03, 26/03, 28/03, 30/03, 03/04, 05/04, 09/04, 11/04/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

18.Môn học: Hóa Hữu cơ Phân tích (Thực hành)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 13/04, 17/04, 19/04, 24/04, 09/05. 16/05/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

19.Môn học: Hóa Sinh (Lý thuyết)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/04, 26/04, 04/05, 08/05, 11/05, 23/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

20.Môn học: Chính Trị 2

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 04/04, 06/04, 10/04, 16/04, 18/04, 23/04/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

21.Môn học: Hóa Sinh (thực hành)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 29/05, 31/05/2018  Phòng P06 Khu thực hành.

Thi lại HKI vào ngày 14,15/05/2018 

Buổi Giờ thi Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Môn thi Số sinh viên Số phòng thi Môn thi Số sinh viên Số phòng thi
SÁNG 7h30 – 9h00 Vi sinh – Ký sinh trùng     Dinh dưỡng tiết chế    
Dược liệu 1    
9h30 – 11h00 Y đức     Hóa đại cương vô cơ    
CHIỀU 13h30 – 15h00 Sinh học di truyển     Giải phẫu sinh lý    
15h15 – 16h45       Tin học    
15h30 – 17h00 Chính trị 1          
17h00 – 18h30       Giáo dục thể chất    

Chú ý: Các em tới sớm hơn 30 phút trước giờ thi nhé!

22. Tiếng Anh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày:  17/05,  18/05 ,21/05, 22/05, 24/05, 25/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Môn học:  Chuẩn đầu ra tin học:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày:  28/05, 30/05, 24/7, 25/7, tại Phòng P12 Khu giảng đường.

LỊCH HỌC LẠI – HỌC BỔ SUNG KỲ II:

Hóa Hữu cơ Phân tích (Lý thuyết): cả ngày 01/06, 06/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Hóa Hữu cơ Phân tích (thực hành): 07/06/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

Hóa sinh (lý thuyết): cả ngày 15/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Hóa sinh (Thực hành): 

Vật lý: Cả ngày 04/06, 05/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thực Vật Dược (Lý thuyết): cả ngày 11/06, 13/06 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thực Vật Dược (Thực Hành): cả ngày 14/06 tại Phòng P06 Khu thực hành.

Pháp Luật: cả ngày 12/06 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Lịch thi HKII : Từ ngày 18/06 đến hết 22/06/2018

23. Môn học: Hóa Dược 1:
Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày:  25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 06/07, 09/07, 10/07/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

24. Môn học: Toán xác suất thống kê y học:

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 11/07, 12/07, 13/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 23/07/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

26. Môn học: Dược liệu 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 26/9, 27/9, 28/9, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10; 1/11, 2/11, 5/11/2018 tại Phòng K1.1.

26. Môn học: TH Hóa Dược 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: Sáng 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 08/10/2018 tại Phòng TH Dược Khu thực hành.

27. Môn học: Bệnh học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 9/10, 10/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10/2018 tại Phòng K1.1.

28. Môn học: TH Dược liệu 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: Sáng 6/11, 7/11, 8/11, 9/11/2018 tại Phòng TH Dược Khu thực hành.

29. Môn học: Quản trị kinh doanh Dược

Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 21/2018 tại Phòng K1.1.

Thực hành: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/11, 23/11, 26/11, 27/2018 tại Phòng K1.1.

Lịch thi lại K09

Lịch thi lại K09

Lịch thi lại K09

30. Môn học: TH HÓA DƯỢC (BỔ SUNG)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 (ca 1: 13h40 đến 15h30. ca 2: 15h40 đến 17h30) các ngày: 3/12, 4/12, 5/12, 7/12, 10/12, 12/12/2018 tại Phòng TH Dược Khu thực hành.

31. Môn học: Bệnh học nội (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày 28/11, 29/11 (4 buổi) tại Phòng K1.1.

32. Môn học: Chính trị 2 (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày 19/12/2018 tại Phòng 11.

33. Môn học: Tiếng anh 1 (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng 7h30 – 11h30 các ngày 11/12, 12/12 tại Phòng 11.

34. Môn học: Hóa dược 1 (Học lại lần 2)

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng, chiều 7h30 – 17h30 các ngày cả ngày 8/12, 9/12, 15/12, 16/12/2018 tại Phòng K1.1.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng, chiều 7h30 – 17h30 các ngày cả ngày 21/12/2018 tại Phòng K1.2.

35. Môn học: Toán (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều 7h30 – 17h30 các ngày cả ngày 20/12/2018 tại Phòng 11.

Môn học : Dược Liệu (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày cả ngày 11/12, 12/12/2018 tại Phòng 11.

LỊCH THI KỲ 3  -K09

Kế hoạch thi học kì III Cao đẳng Chính quy K09Chú ý: LỚP BDS 0902 ca 2: (từ 9h30 – 11h30) – P 12 , BDS 0903: ca 2: (từ 9h30 – 11h30) – P 11 

36. Môn học: Bào chế 1

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 07/01, 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01, 18/01, 21/01, 22/1/2019 tại Phòng K1.1.

37. Môn học: Đảm bảo chất lượng thuốc

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 15/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02,  22/02/2019 tại Phòng K1.1.

38. Môn học: Dược lý 1

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 27/02, 28/02, 05/03, 06/03, 08/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 18/03/2019 tại Phòng K1.1.
 • Thực hành: Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 19/03, 20/03, 22/03, 25/03, 26/03, 28/03/2019 tại Phòng K1.1.

39. Môn học: Hóa Dược 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 27/03, 29/03, 01/04, 02/04, 03/04, 05/04, 08/04, 10/04, 11/04, 12/04/2019 tại Phòng K1.1.
 • Thực hành: Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 15/04, 16/04, 18/04, 19/04/2019 tại Phòng K1.1.

40. Môn học: Pháp chế Dược

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 25/04, 26/04, 29/04, 02/05, 03/05, 06/05/2019 tại Phòng K1.1.

41. Môn học: Tiếng Anh Cơ bản 2

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 17/04, 22/04, 23/04, 24/04, 07/05, 08/05/2019 tại Phòng K1.1.

42. Môn học: Thực hành Bào chế

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 09/03, 10/03, 16/03, 23/03, 30/03/2019 tại Phòng TH Dược.

43. Môn học: Tiếng anh chuyên ngành

Thời gian học buổi chiều 13h30 – 17h30 các ngày: 10/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05,  20/05/2019 tại Phòng K1.1.

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

Lịch thi K09 học kỳ 4

Lịch thi K09 học kỳ 4

Lịch thi K09 học kỳ 4

44. Môn học: Quản lý và tồn trữ thuốc

Thời gian học buổi Chiều các ngày: 22/07, 24/07, 26/07, 29/07, 31/07, 02/08/2019 tại Phòng K1.1.

45. Môn học: Kiểm nghiệm thuốc

Thời gian học buổi Chiều các ngày: 01/08, 05/08, 06/08, 07/08, 08/08, 09/08, 10/08, 12/08/2019 tại Phòng K1.1.

46. Môn học: Dược lý 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi Chiều các ngày: 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 26/08/2019 tại Phòng K1.1.
 • Thực hành: Thời gian học buổi Chiều các ngày: 27/08, 28/08, 29/08, 30/08/2019 tại Phòng TH Dược.

47. Môn học: Kinh tế Dược

Thời gian học buổi Chiều các ngày: 04/09, 05/09, 06/09, 16/09, 17/09, 18/09, 19/09, 20/09/2019 tại Phòng K1.1.

48. Môn học: Bào chế 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi Chiều các ngày: 26/09, 27/09, 30/09, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10/2019 tại Phòng K1.1.
 • Thực hành: Thời gian học buổi Chiều các ngày: 14/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019 tại Phòng TH Dược.

49. Môn học: Tổ chức quản lý Dược

Thời gian học buổi Chiều các ngày: 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 11/11, 12/11/2019 tại Phòng K1.1.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199