THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001

8369

Nội dung tóm tắt

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KhÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001

Thông báo tập trung:

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 27/07 , 30/07, 31/07, 08/08, 09/08, 10/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 01/08, 02/08, 03/08, 06/08, 07/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 

3.Môn học: Sinh học di truyền 

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 17/08, 20/08, 21/08 , 22/08 , 23/08, 24/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Hóa học 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 27/08, 28/08, 29/08, 30/08, 31/08, 04/09, 05/09, 06/09, 17/09 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

5.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 24/09, 03/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

6.Môn học: Tin học

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 7/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 14/9, 04/10, 05/10, 08/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

7.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 25/9, 26/9, 27/9, 28/09, 01/10, 02/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

8.Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

9.Môn học: TH Giải phẫu sinh lý

Thời gian học buổi sáng Ca 1: 7h30 đến 9h30; Ca 2 9h30 đến 11h30 các ngày: 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10.Môn học: Thực Vật Dược

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10;  1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 12/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 (ca 1: 7h30 đến 9h30. ca 2 9h30 đến 11h30) các ngày: 14/11, 15/11, 16/11, 21/11, 22/11, 23/11, 28/11, 29/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Môn học: Giải phẫu sinh lý (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 3/11, 4/11, 10/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11.Môn học: TH Hóa học 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 (ca 1: 7h30 đến 9h30. ca 2 9h30 đến 11h30) các ngày: 19/11, 20/11, 26/11, 27/11/2018 tại Phòng TH Dược.

Kiểm tra 45p Môn Thực hành Hóa học 1: Sáng 21/12/2018. Phòng TH Dược. (Chia 2 ca)

Môn học: Sinh học di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/11, 8/12, 9/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

14. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 3/12, 4/11, 5/12/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Kế hoạch thi học kỳ I Cao đẳng Chính quy K10

Môn học: Hóa học 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Vi sinh ký sinh trùng (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Giáo dục thể chất (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.2 Khu giảng đường.

Môn học: Y đức (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 17/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học:  Thực Vật Dược (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học, không đủ điều kiện kiểm tra)

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 24/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/12/2018 tại Phòng thực hành Dược.

Môn học:  Giải phẫu sinh lý Lý thuyết + Thực Hành (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Sinh học Di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Tin học (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 31/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 3 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

13. Môn học: Vật lý đại cương

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 18/03, xx , xx/2019 tại Phòng 11 Khu giảng đường.

14. Môn học: Dược liệu 1

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: : 24/1, 25/1; 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02/2019 tại Phòng K1.2 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: : 28/02/2019, 1/3, 2/3, 3/3/2019  tại Phòng TH Dược.

15. Môn học: Pháp luật

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: : 21/01, 22/01, 23/01, 13/02, 14/02, 15/02/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

16. Môn học: Hóa Học 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04/2019 tại Phòng K1.2 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 23/05, 24/05, 25/05, 26/05/2019 tại Phòng TH Dược.

17. Môn học: Hóa sinh

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04/2019 tại Phòng K1.2 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/04, 16/04, 17/04, 18/04/2019 tại Phòng TH Dược.

18. Môn học: Hóa sinh (học lại)

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 29/04/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/05/2019 tại Phòng TH Dược.

19. Môn học: Tiếng Anh cơ bản 1

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

20. Môn học: Bệnh học

Thời gian học các ngày: Cả ngày 10/05, 13/05, 14/05, 15/05/2019 và sáng 16/05/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

21. Môn học: Chính trị

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 27/05, 28/05, 29/05, 30/05, 31/05 kiểm tra sau khi học xong buổi 31/05/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

Lịch thi học kỳ 2 K10

Lịch thi học kỳ 2 K10

Lịch thi học kỳ 2 K10

22. Môn học: Dược Liệu 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 26/06, 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 08/07, 09/07/2019 tại Phòng 11 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 10/07, 11/07, 12/07, 15/07/2019 tại Phòng TH Dược.

23. Môn học: Hóa Dược 1

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07/2019 tại Phòng 11 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 04/10, 7/10, 09/10, 11/10/2019 tại Phòng TH Dược.

24. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An Ninh

Thời gian học các ngày: Từ 05/09 – 22/09/2019.

25. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 24/09, 25/09, 27/09, 30/09, 01/10, 02/10/2019 tại Phòng K1.2.

26. Môn học: Toán xác suất thống kê Y học

Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019 tại Phòng K1.2.

27. Môn học: Quản trị kinh doanh Dược

Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 11/11, 12/11/2019 tại Phòng K1.2.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199