THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD0902 

1548

Nội dung tóm tắt

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD0902 

Thông báo tập trung:

Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng chính quy BĐD0902 tập trung tại Hội trường lớn, Lầu trệt, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09, 12/09, 14/09, 19/09, 21/09, 28/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

3.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 01/09, 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 18/09/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 03/10, 05/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

5.Môn học: Dinh Dưỡng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 02/10, 04/10, 06/10, 09/10, 11/10, 12/10, 16/10, 18/10, 19/10, 23/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

6.Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 25/10, 30/10, 01/11, 03/11, 07/11, 09/11/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

7.Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 10/10, 13/10, 17/10, 20/10, 24/10, 27/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

8.Môn học: HÓA HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 02/11, 06/11, 08/11, 10/11, 14/11, 16/11, 20/11, 27/11, 29/11/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

9.Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 07/12, 11/12, 13/12, cả ngày 18/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10.Môn học: TIN HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/11, 24/11, 28/11, 30/11, 04/12, 06/12, 08/12, 12/12, 14/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11.Môn học: PHÁP LUẬT

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 13/11, 17/11, 21/11, 23/11, 01/12, 05/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

12.Môn học:THỰC HÀNH HÓA HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 15/12, cả ngày 19/12/2017 tại Phòng P06 Khu thực hành.

13.Môn học: Vật Lý – Lý sinh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/01, 25/01, 29/01, 31/01, 02/02, 06/02, 26/02,28/02, 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 13/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

15.Môn học: Điều Dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/01, 24/01, 26/01, 30/01, 01/02, 05/02, 07/02, 27/02, 01/03, 06/03, 08/03, 12/03, 14/03, 16/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

16.Môn học: Điều Dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (Thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 20/03, 22/03, 23/03, 26/03, 28/03, 30/03, 02/04, 03/04, 05/04/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

17.Môn học: Dược Lý (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 15/03, 19/03, 21/03, 27/03, 29/03, 04/04, 06/04, 09/04, 10/04, 11/04/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

18.Môn học: Dược Lý (Thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 12/04, 13/04, 16/04, 17/04, 18/04, 19/04/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

19.Môn học: Hóa Sinh (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 26/04, 27/04, 03/05, 04/05, 10/05, 11/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

20.Môn học: Chính Trị 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/04, 24/04, 02/05, 07/05, 08/05, 09/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thi lại HKI vào ngày 14,15/05/2018 

Buổi Giờ thi Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Môn thi Số sinh viên Số phòng thi Môn thi Số sinh viên Số phòng thi
SÁNG 7h30 – 9h00 Vi sinh – Ký sinh trùng     Dinh dưỡng tiết chế    
Dược liệu 1    
9h30 – 11h00 Y đức     Hóa đại cương vô cơ    
CHIỀU 13h30 – 15h00 Sinh học di truyển     Giải phẫu sinh lý    
15h15 – 16h45       Tin học    
15h30 – 17h00 Chính trị 1          
17h00 – 18h30       Giáo dục thể chất    

Chú ý: Các em tới sớm hơn 30 phút trước giờ thi nhé!

21.Môn học: Hóa Sinh (thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/05, 18/05/2018 Phòng P06 Khu thực hành.

22.Môn học: Tiếng Anh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/05. 23/05, 24/05, 25/05, 29/05, 30/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Chuẩn đầu ra tin học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 28/05, 31/05, 01/06, 06/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

LỊCH HỌC LẠI – HỌC BỔ SUNG – KIỂM TRA BỔ SUNG

Điều dưỡng Cơ bản và cấp cứu ban đầu (Lý thuyết): cả ngày 01/06, 11/06/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Điều dưỡng Cơ bản và cấp cứu ban đầu (thực hành): cả ngày 13/06, 14/06/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

Hóa sinh (lý thuyết): cả ngày 15/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Hóa sinh (Thực hành): 

Vật lý: Cả ngày 04/06, 05/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Dược Lý (Lý thuyết): cả ngày 06/06, 07/06/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Dược Lý (Thực Hành): cả ngày 08/06 tại Phòng P05 Khu thực hành.

Pháp Luật: cả ngày 12/06 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Lịch thi HKII : Từ ngày 18/06 đến hết 22/06/2018

23. Môn học : Điều dưỡng cơ sở 2:

Lý Thuyết: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 09/07, 10/07/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.
Thực Hành: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 06/07, 10/07, 13/07/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

24. Môn học: Y học cổ truyền: 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 12/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 23/07, 24/07, 25/07/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

25. Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 26/09, 27/09; 3/10, 4/10, 10/10, 11/10, 17/10, 18/10, 24/10 tại Phòng K1.2.

26. Môn học: Sức khỏe, nâng cao sức khỏe hành vi con người

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 9/10, 12/10 ,15/10, 16/10 ,25/10, 26/10 tại Phòng K1.2.

27. Môn học: Xác xuất – Thống kê Y học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 19/10, 22/10, 23/10, 29/10, 30/10, 31/10; 1,2,4/11/2018 tại Phòng K1.2.

28. Môn học: Sức khỏe môi trường và vệ sinh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 7/11, 8/11, 9/11, 12/11, 13/11, 14/11/2018 Phòng K1.2.

29. Môn học: Chăm sóc người bệnh nội khoa

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/11, 19/11, 20/11, 22/11, 23/11, 27/11, 28/11, 29/11,… Phòng K1.2.

30. Môn học: Pháp Luật Và Tổ Chức Y Tế

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12, 18/12/2018 Phòng K1.2.

31. Môn học: Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 10/12/2018 Phòng K1.2.

Lịch thi lại K09

Lịch thi lại K09

Lịch thi lại K09

32. Môn học: Y Học Cổ Truyền (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 27/11, 28/11,4/12, 5/12, 11/12, 12/12/2018 Phòng TH Điều dưỡng.

33. Môn học: Chính trị 2 (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày 19/12/2018 tại Phòng 11.

34. Môn học: Tiếng anh 1 (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng 7h30 – 11h30 các ngày 11/12, 12/12 tại Phòng 11.

35. Môn học: Toán (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều 7h30 – 17h30 các ngày 20/12/2018 tại Phòng 11.

Kế hoạch thi học kì III Cao đẳng Chính quy K09

Chú ý: LỚP BĐD 0901 Ca 3: (từ 1h30 – 3h30) – P 11 , BĐD 0902: Ca 3: (từ 1h30 – 3h30) – P 12 

36. Môn học: KĨ NĂNG GIAO TIẾP

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 25/02/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

37. Môn học: Giáo dục sức khỏe trong thực hành Điều dưỡng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

38. Môn học: Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04, 02/04/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

39. Môn học: Tiếng anh cơ bản 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 18/03/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

40. Môn học: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa

  • Lý thuyết: Thời gian học Cả Ngày các ngày: 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.
  • Thực hành: Thời gian học Cả Ngày các ngày: 15/04, 16/04/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

Lịch thi K09 học kỳ 4

Lịch thi K09 học kỳ 4

Lịch thi K09 học kỳ 4

42. Môn học: Tiếng anh chuyên ngành

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 24/07, 25/07, 26/07/2019 tại Phòng K1.2.

43. Môn học: Quản lý Điều Dưỡng

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 29/07, 30/07, 31/07, 01/08/2019 tại Phòng K1.2.

44. Môn học: Chăm sóc sức khỏe trẻ em

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 02/08, 05/08, 06/08, 07/08, 14/08, 15/08/2019 tại Phòng K1.2.
  • Thực hành: Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 19/08, 20/08/2019 tại Phòng TH Điều dưỡng.

45. Môn học: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 08/08, 09/08, 13/08, 10/09/2019 tại Phòng K1.2.

46. Môn học: Phục hồi chức năng

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều các ngày: 21/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 28/08, 29/08, 30/08/2019 tại Phòng K1.2.
  • Lý thuyết: Thời gian học buổi Chiều các ngày: 14/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019 tại Phòng K1.2.

47. Môn học: Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em & Gia đình

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 16/09, 17/09, 18/09, 20/09, 23/09/2019 tại Phòng K1.2.

48. Môn học: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thời gian học buổi cả ngày 3/9, 4/9, 5/9, 6/9/2019 tại Phòng K1.2.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199