THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902

1476

Nội dung tóm tắt

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 05/09, 07/09, 12/09, 14/09, 19/09, 21/09, 28/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

3.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 01/09, 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 18/09/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 03/10, 05/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

5.Môn học: Dinh Dưỡng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 02/10, 04/10, 06/10, 09/10, 11/10, 12/10, 16/10, 18/10, 19/10, 23/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

6.Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 25/10, 30/10, 01/11, 03/11, 07/11, 09/11/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

7.Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 10/10, 13/10, 17/10, 20/10, 24/10, 27/10/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

8.Môn học: HÓA HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 02/11, 06/11, 08/11, 10/11, 14/11, 16/11, 20/11, 27/11, 29/11/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

9.Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 07/12, 11/12, 13/12, cả ngày 18/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10.Môn học: TIN HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/11, 24/11, 28/11, 30/11, 04/12, 06/12, 08/12, 12/12, 14/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11.Môn học: PHÁP LUẬT

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 13/11, 17/11, 21/11, 23/11, 01/12, 05/12/2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

12.Môn học:THỰC HÀNH HÓA HỌC

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 15/12, cả ngày 19/12/2017 tại Phòng P06 Khu thực hành.

13.Môn học: Vật Lý – Lý sinh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/01, 25/01, 29/01, 31/01, 02/02, 06/02, 26/02,28/02, 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 13/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

15.Môn học: Điều Dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/01, 24/01, 26/01, 30/01, 01/02, 05/02, 07/02, 27/02, 01/03, 06/03, 08/03, 12/03, 14/03, 16/03/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

16.Môn học: Điều Dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (Thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 20/03, 22/03, 23/03, 26/03, 28/03, 30/03, 02/04, 03/04, 05/04/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

17.Môn học: Dược Lý (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 15/03, 19/03, 21/03, 27/03, 29/03, 04/04, 06/04, 09/04, 10/04, 11/04/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

18.Môn học: Dược Lý (Thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 12/04, 13/04, 16/04, 17/04, 18/04, 19/04/2018 tại Phòng P06 Khu thực hành.

19.Môn học: Hóa Sinh (Lý thuyết)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 26/04, 27/04, 03/05, 04/05, 10/05, 11/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

20.Môn học: Chính Trị 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/04, 24/04, 02/05, 07/05, 08/05, 09/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thi lại HKI vào ngày 14,15/05/2018 

Buổi Giờ thi Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Môn thi Số sinh viên Số phòng thi Môn thi Số sinh viên Số phòng thi
SÁNG 7h30 – 9h00 Vi sinh – Ký sinh trùng     Dinh dưỡng tiết chế    
Dược liệu 1    
9h30 – 11h00 Y đức     Hóa đại cương vô cơ    
CHIỀU 13h30 – 15h00 Sinh học di truyển     Giải phẫu sinh lý    
15h15 – 16h45       Tin học    
15h30 – 17h00 Chính trị 1          
17h00 – 18h30       Giáo dục thể chất    

Chú ý: Các em tới sớm hơn 30 phút trước giờ thi nhé!

21.Môn học: Hóa Sinh (thực hành)

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/05, 18/05/2018 Phòng P06 Khu thực hành.

22.Môn học: Tiếng Anh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 22/05. 23/05, 24/05, 25/05, 29/05, 30/05/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

 

 

Chuẩn đầu ra tin học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 28/05, 31/05, x, x tại Phòng P12 Khu giảng đường.

LỊCH HỌC LẠI – HỌC BỔ SUNG – KIỂM TRA BỔ SUNG

Điều dưỡng Cơ bản và cấp cứu ban đầu (Lý thuyết): cả ngày 01/06, 11/06/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.Điều dưỡng Cơ bản và cấp cứu ban đầu (thực hành): cả ngày 13/06, 14/06/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.Hóa sinh (lý thuyết): cả ngày 15/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.Hóa sinh (Thực hành): Vật lý: Cả ngày 04/06, 05/06/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.Dược Lý (Lý thuyết): cả ngày 06/06, 07/06/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.Dược Lý (Thực Hành): cả ngày 08/06 tại Phòng P05 Khu thực hành.Pháp Luật: cả ngày 12/06 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Lịch thi HKII : Từ ngày 18/06 đến hết 22/06/2018

23. Môn học : Điều dưỡng cơ sở 2:

Lý Thuyết: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 09/07/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.
Thực Hành: Thời gian học cả ngày các ngày: 06/07, 10/07, 13/07/2018 tại Phòng P05 Khu thực hành.

24. Môn học: Y học cổ truyền: 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 12/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 23/07, 24/07, 25/07/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

25. Môn học: Sinh lý bệnh miễn dịch

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 26/09, 27/09; 3,4,10,11,17,18,24/10 tại Phòng K1.2.

26. Môn học: Sức khỏe, nâng cao sức khỏe hành vi con người

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 9/10, 12/10, 15/10, 16/10, 25/10, 26/10 tại Phòng K1.2.

27. Môn học: Xác xuất – Thống kê Y học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 19/10, 22/10, 23/10, 29/10, 30/10, 31/10; 1/11, 2/11, 5/11 tại Phòng K1.2.

28. Môn học: Sức khỏe môi trường và vệ sinh

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 7/11, 8/11, 9/11, 12/11, 13/11, 14/11/2018 Phòng K1.2.

29. Môn học: Chăm sóc người bệnh nội khoa

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/11, 19/11, 20/11, 22/11, 23/11, 27/11, 28/11, 29/11,… Phòng K1.2.

30. Môn học: Pháp Luật Và Tổ Chức Y Tế

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12, 18/12/2018 Phòng K1.2.

31. Môn học: Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 10/12/2018 Phòng K1.2.

Lịch thi lại K09

Lịch thi lại K09

Lịch thi lại K09

32. Môn học: Y Học Cổ Truyền (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 27/11, 28/11,4/12, 5/12, 11/12, 12/12/2018 Phòng TH Điều dưỡng.

33. Môn học: Chính trị 2 (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày 19/12/2018 tại Phòng 11.

34. Môn học: Tiếng anh 1 (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng 7h30 – 11h30 các ngày 11/12, 12/12/2018 tại Phòng 11.

35. Môn học: Điều dưỡng cơ bản (Học lại lần 2)

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng 7h30 – 11h30 các ngày 29/11, 30/11, 3/12, 6/12/2018 tại Phòng TH Điều dưỡng.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng 7h30 – 11h30 các ngày 7/12, 10/12/2018 tại Phòng TH Điều dưỡng.

Môn học: Toán (Học lại lần 2)

Thời gian học buổi sáng, chiều 7h30 – 17h30 các ngày cả ngày 20/12/2018 tại Phòng 11.

LỊCH THI HỌC KỲ 3 – K9: 

Kế hoạch thi học kì III Cao đẳng Chính quy K09Chú ý: LỚP BĐD 0901 Ca 3: (từ 1h30 – 3h30) – P K1.1 , BĐD 0902: Ca 3: (từ 1h30 – 3h30) – P K1.2 

36. Môn học: Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa

Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 6/12, 19/12, 20/12, 22/12, 23/12, 27/12, 7/01 , 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 15/01/2019 Phòng K1.2

Thực hành: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/01, 18/01, 21/01, 22/01, 23/01, 24/01/2019 tại Phòng thực hành Điều dưỡng.

37. Môn học: Kỹ năng giao tiếp

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 25/02/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

38. Môn học: Giáo dục sức khỏe trong thực hành Điều dưỡng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

39. Môn học: Tiếng anh cơ bản 2

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03,  18/03/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

40. Môn học: Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03/2019 Phòng 11 Khu giảng đường.

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

Lịch thi K09 học kỳ 4

Lịch thi K09 học kỳ 4

Lịch thi K09 học kỳ 4

41. Môn học: Tiếng anh chuyên ngành

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 24/07, 25/07, 26/07/2019 tại Phòng K1.2.

42. Môn học: Quản lý Điều Dưỡng

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 29/07, 30/07, 31/07, 01/08/2019 tại Phòng K1.2.

43. Môn học: Chăm sóc sức khỏe trẻ em

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 02/08, 05/08, 06/08, 07/08, 14/08, 15/08/2019 tại Phòng K1.2.
  • Thực hành: Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 19/08, 20/08/2019 tại Phòng TH Điều dưỡng.

44. Môn học: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 08/08, 09/08, 12/08, 13/08/2019 tại Phòng K1.2.

45. Môn học: Phục hồi chức năng

Thời gian học buổi chiều các ngày: 21/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 28/08, 29/08, 30/08/2019 tại Phòng K1.2.

46. Môn học: Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em & Gia đình

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 20/09, 23/09, 24/09, 26/09, 27/09/2019 tại Phòng K1.2.
  • Thực hành: Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 30/09/2019 tại Phòng K1.2.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199